دعای سحر

علی حیــدر علی صفدر علی مونس علی دلبر علی بُـــد یــــار پیغمبــر علی گویم علی جویم

علی اول علـی آخــــر علی بــاطـن علی ظاهر علی با هـــر علی ظاهر علی گویم علی جویم

بود مِهـــــر علی دیـنــــم طــــریق و فکر و آئینم فـُـــروغ قـلب غمـگیـنـــم علی گویم علی جویم

زعشـق او شــدم صـابـر به روی او شـدم ناظر 

زبان از وصف او قــاصــــر علی گویم علی جویم


منبع این نوشته : منبع
گویم